-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Akademia Przygody Przedszkole Miejskie nr 10
w Legionowie
ul. Broniewskiego 6,
05-120 Legionowo
tel./fax: (0-22) 774-45-91
e-mail: pm10leg@o2.pl
Foto
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Aktualność
Rekrutacja uzupełniająca.
(Zam: 12.06.2020 r., godz. 08.28)

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Zasady postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w Legionowie.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzenia Nr 31/2020 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 stycznia 2020 r.

W postępowaniu uzupełniającym biorą udział dzieci urodzone w latach 2017-2014 oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym. Dzieci, które aktualnie mają zapewnione miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, nie biorą udziału w rekrutacji uzupełniającej.

Wykaz wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo biorących udział w rekrutacji uzupełniającej będzie dostępny na stronie dla rodziców: legionowo.formico.pl w dniu 15 czerwca 2020 r. od godz. 8.00.
.

Postępowanie uzupełniające prowadzi się na wniosek rodziców / opiekunów prawnych dziecka. Wniosek o przyjęcie składają rodzice do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli/szkół podstawowych, które dysponują wolnymi miejscami. We wniosku o przyjęcie wskazuje się wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjne) według preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

Rodzice/ opiekunowie prawni korzystający z komputera i internetu wypełniają wniosek o przyjęcie w systemie informatycznym drukują i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystający z komputera i internetu pobierają wniosek w wybranym przedszkolu/szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Podpisy na wniosku obojga rodziców / prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.
Do wniosku składanego w przedszkolu / szkole należy dołączyć dokumenty / oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność składają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem w każdym przedszkolu lub szkole wskazanych na liście preferencji.

Złożenie wniosku o przyjęcie przez rodzica/opiekuna prawnego oraz wydanie potwierdzenia przyjęcia tego wniosku przez placówkę musi zakończyć się do 22 czerwca do godz. 16.00.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje data i godzina złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami tj. data i godzina potwierdzenia wniosku przez placówkę.

Wnioski niekompletne tj. niezawierające stosownych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów lub niezawierające podpisów rodziców/opiekunów prawnych oraz wnioski błędnie wypełnione nie będą przyjmowane i nie będą potwierdzane przez placówkę.

Postępowanie uzupełniające przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły, w której są wolne miejsca. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), a także może zwrócić się do Prezydenta Miasta Legionowo o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium , którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja ustala kolejność przyjęć:
- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole / szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVIII/366/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017 r.
Wyniki postępowania uzupełniającego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu / szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola / szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice/ opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice / opiekunowie prawni dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
- wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – uchwała Nr XXVIII/366/2017 Rady Miasta Legionowo z 28 lutego 2017 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zarządzenie Nr 31/2020 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 stycznia 2020 r.
_______________________________________________________

UWAGA!!!

Przed złożeniem wniosku wraz z załącznikami w przedszkolu, prosimy o telefon do sekretariatu w celu ustalenia sposobu odbioru dokumentów z zachowaniem procedur epidemicznych obowiązujących w placówce:
tel 22 774 45 91.

Wytworzył: Boguslawa Kaźmierczak, data: 12.06.2020 r., godz. 08.35
Wprowadził: Bogusława Kaźmierczak, data: 12.06.2020 r., godz. 08.28
Ostatnia aktualizacja: Bogusława Kaźmierczak, data: 15.06.2020 r., godz. 09.13
Liczba odwiedzin: 245