DYŻUR WAKACYJNY

Data: 10.05.2022 r., godz. 09.00    Liczba odwiedzających: 604

Organizacja dyżuru wakacyjnego w przedszkolach w 2022 roku.

 

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2021/2022 pełnią:

        Termin                       Przedszkole

01.07 – 15.07.2022        PM 2 PM 7 PM 11

18.07 – 29.07.2022      PM 3 PMI 5 PM 10

01.08 – 12.08.2022        PM 1 PM 12

16.08 – 31.08.2022        PM 6 PM 9 PM 14

1. Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo.

2. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego od 20 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r. zgodnie z harmonogramem. Strona zapisów na dyżur wakacyjny dla rodziców: https://legionowo-dyzury.pzo.edu.pl zostanie udostępniona 20 kwietnia 2022 r. od godz. 9.00.

3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria.

4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać maksymalnie 3 przedszkola dyżurujące w danym terminie.

5. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych/zespołach szkolno-przedszkolnych.

6. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, dyrektor bierze pod uwagę wnioski dotyczące rodzeństwa oraz miejsce przedszkola na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).

7. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie zapisów na dyżur wakacyjny.

8. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie: uzupełniają dane dziecka, wskazują: - turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego, - przedszkola w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego, zapisują wniosek w systemie.

9. Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystający z komputera i internetu: pobierają wniosek w przedszkolu/szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru, informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola.

10. Ze względów organizacyjnych i rozliczeniowych zapisu na dyżur wakacyjny można dokonać jedynie na cały turnus 2 lub 3 tygodniowy. Brak jest możliwości wyboru dni w ramach turnusu.

11. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane.

12. Potwierdzeniem korzystania z miejsca w przedszkolu dyżurującym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane jest: wydrukowanie i złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za wyżywienie przez rodziców, którzy wypełnili i zapisali wniosek w systemie, złożenie potwierdzenia wniesienia opłaty za wyżywienie przez rodziców, którzy wypełnili i złożyli wniosek w formie papierowej w przedszkolu. Opłata za wyżywienie dokonywana jest na rachunek bankowy dyżurującego przedszkola w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu. W treści przelewu należy wpisać „opłata za wyżywienie – dyżur wakacyjny 2022 imię i nazwisko dziecka”. Brak złożenia wniosku wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty we wskazanym w harmonogramie terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł.

13. Zwrot różnicy pomiędzy wpłatą za wyżywienie dokonana w wyznaczonym terminie na dyżur wakacyjny a należnością wynikającą z obecności dziecka na dyżurze nastąpi do 30 września 2022 r. wyłącznie bezgotówkowo na rachunek bankowy wskazany przez rodzica we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

14. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli, mogą zgłaszać się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

15. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów w terminach określonych w harmonogramie.

16. Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy przyjętych na dyżur.

17. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny po upływie terminów określonych w harmonogramie jest uzależnione od decyzji dyrektora przedszkola, które dysponuje wolnymi miejscami.

harmonogram.pdf (57 KB)